shopify analytics tool

اخذ نمایندگی فروش

جهت اخذ نمایندگی فروش گل رز رنگین کمان برای شهر خودتان با شماره مهندس جوادی تماس بگیرید.
نکته بسیار مهم:
شماره بالا فقط جهت خرید عمده رزهای رنگین کمان میباشد پس لطفا در خصوص موارد دیگر با این شماره تماس نگیرید.

معرفی رز رنگین کمان

گل رز رنگین کمان در هر شاخه خود دارای تمام رنگهای رنگین کمان میباشد و به همین دلیل به این نام شناخته میشود.
توضیح اینکه رز رنگین کمان گل طبیعی است و به صورت شاخه بریده جهت فروش در گلفروشیها ارایه میگردد و به صورت قلمه یا ریشه ارایه نمیگردد.
نکته قابل توجه اینکه رز رنگین کمان بذر ندارد و افرادی که ادعای فروش بذر رز رنگین کمان را دارند هیچ ارتباطی با ما ندارند.